• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Kvalitet och standarder

Anavitor redovisar alla sina antaganden genom att göra en bedömning av kvaliteten för varje antagande. Genom att sammanställa alla antaganden så kan man visa hur den samantagna kvaliteten i projektet är och hur olika grupperingar av material påverkar kvaliteten. Detta gör det möjligt att interaktivt höja kvaliteten i sina beräkningar på de ställen där insatsen gör verklig nytta.

Anavitor är ensamt om att visa kvaliteten på ett så tydligt och instruktivt sätt.

Ett sätt att få fram mätbara och verifierbara miljöprestanda som tar hänsyn till hela livscykeln är att använda verktyget livscykelanalys (LCA, life cycle assessment). Ramverket för LCA-metodiken finns beskriven i internationellt framtagna standarder (ISO 14040, ISO 14044).

För att erhålla jämförbara miljödata för olika produkter måste preciseringar till den allmänna LCA metodiken göras. För byggprodukter har ett sådant regelverk tagits fram som också omfattar olika energislag (Erlandsson m.fl. 2006), viket bygger på ovanstående LCA-standarder samt standarder för LCA-baserade miljövarudeklarationer (d.v.s. ISO DIS 21930:2006 och ISO 14025:2006).

Inte bara miljöpåverkan kan studeras i ett livscykelperspektiv utan även kostnaderna för olika investeringar. Motsvarande verktyg till LCA för ekonomisak livscykelbaserade bedömningar är LCC (life cycle cost). Tillsammans utgör resultatet av LCA och LCC två viktiga aspekter för att kunna bedöma olika investeringskostnader.

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use